W roku 2008 ustalono następujące terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003”:
1) od dnia 1 kwietnia do 16 maja 2008 roku w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się,
2) od dnia 1 lutego do dnia 14 marca 2008 roku w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

W roku 2008 ustalono następujące terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn ustala termin od dnia 17 marca do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących”.

Komputer dla Homera 2003 – (Komputer dla Homera 2008)


KOMPUTER DLA HOMERA 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną niewidomych niewidomym i niedowidzących. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

ZAKRES REFUNDOWANYCH URZĄDZEŃ

Podstawowy sprzęt komputerowy – jednostka centralna komputera (procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa – komputer przenośny typu lap-top, palmtop), wyposażony w elektroniczne urządzenia umożliwiające:
a) obsługę jednostki centralnej komputera, np. mysz, trackball, klawiatura, z wyłączeniem specjalistycznych urządzeń tego rodzaju, przystosowanych do potrzeb osób obciążonych dodatkowo dysfunkcją narządów ruchu i niewidomych, np. klawiatura brajlowska,
b) zapisywanie, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku, np. karty dźwiękowe/muzyczne, z wykluczeniem syntezatorów mowy,
c) zapisywanie, przetwarzanie i wyświetlanie informacji graficznych, w tym monitory kineskopowe o przekątnej ekranu nieprzekraczającej 17”, z wyłączeniem urządzeń umożliwiających sprzętowe powiększenie obrazu wyświetlanego na monitorze, np. specjalistyczne karty grafiki,
d) zapis i odczyt informacji z nośników danych, np. napędy CD, czytniki nośników pamięci,
e) przesyłanie danych przez sieci telefoniczne i komputerowe, np. karty sieciowe, karty fax-modem,
f) bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami elektronicznymi, np. porty podczerwieni typu IRDA,
g) podtrzymanie i stabilizację energii elektrycznej, np. UPS,
h) wykonywanie zwykłych wydruków, np. drukarki atramentowe, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne spełniające m. in. rolę drukarki,

Podstawowe oprogramowanie – oprogramowanie powszechnego użytku (nieposiadające znamion szczególnego przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku), np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki internetowe,

Podstawowy sprzęt elektroniczny – urządzenia elektroniczne:
a) wyposażone w łącze zapewniające komunikację z komputerem, np. glukometry wyposażone w stosowne oprogramowanie pozwalające na odczytywanie wskazań tego urządzenia przez osobę z dysfunkcją wzroku,
b) peryferyjne, pozwalające na zapis i przechowywanie danych, np. pamięci szybkiego dostępu (typu FLASH), dyski przenośne,

Specjalistyczny sprzęt komputerowy – elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym, umożliwiające:
a) obsługę jednostki centralnej komputera, np. mysz, trackball, klawiatura specjalnie skonstruowane dla potrzeb osób obciążonych dodatkowo dysfunkcją narządów ruchu oraz osób niewidomych, np. klawiatura brajlowska,
b) przetwarzanie informacji generowanych przez komputer na mowę syntetyczną, np. syntezatory mowy,
c) przetwarzanie wersji cyfrowej grafiki i tekstu emitowanego przez jednostkę centralną komputera na rysunek wypukły lub tekst brajlowski, np. monitory brajlowskie,
d) skanery,
e) przetworzenie obrazu i tekstu, które pozwoli na jego wyświetlenie w powiększeniu lub ze zmienną kolorystyką na ekranie monitora komputerowego, np. powiększalniki komputerowe, monitory kineskopowe powyżej 17”,
f) zapis, odczyt i przetwarzanie dźwięku w formacie cyfrowym, np. mikrofony cyfrowe, słuchawki bezprzewodowe,
g) stabilne (niepulsujące) wyświetlanie obrazu emitowanego przez jednostkę centralną komputera, np. monitory LCD, monitory plazmowe oraz monitory dotykowe

Specjalistyczny sprzęt elektroniczny – urządzenia umożliwiające:
a) przetwarzanie obrazu lub tekstu na mowę syntetyczną,
b) przetworzenie obrazu i tekstu, które pozwoli na jego wyświetlenie w powiększeniu lub ze zmienną kolorystyką na różnego rodzaju ekranach i wyświetlaczach, np. lupy elektroniczne, powiększalniki telewizyjne,
c) zapis, odczyt i przetwarzanie dzwięku w formacie cyfrowym, np. dyktafony lub notatniki cyfrowe oraz specjalistyczne urządzenia umożliwiające odczyt cyfrowych książek mówionych,
d) rozpoznawanie kolorów i kształtów przedmiotów, np. urządzenia rozpoznające nominały banknotów,
e) poruszanie się i orientację w przestrzeni, np. udzwiękowione kompasy lub urządzenia wykorzystujące GPS,

Specjalistyczne oprogramowanie:
a) niezbędne do zapewnienia funkcjonowania specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i brajlowskiego, np. programy obsługujące monitory brajlowskie, monitory dotykowe,
b) generujące mowę syntetyczną, np. programy do syntezy mowy,
c) umożliwiające interpretację informacji graficznych generowanych przez jednostkę centralną komputera na potrzeby programów do syntezy mowy lub programów powiększających, np. programy typu screen reader,
d) umożliwiające powiększenie obrazu wyświetlanego na monitorze komputerowym, np. programy powiększające,
e) przetwarzające informacje zapisane w plikach różnorodnego formatu na ich postać tekstową dostępną dla zestawów do syntezy mowy programów powiększających lub urządzeń brajlowskich, np. programy typu OCR (optical character recognition) i OBR (optical braille recognition),
f) rozpoznające mowę – przetwarzające wypowiadane słowa na ich reprezentację tekstową lub umożliwiające zdalną obsługę urządzeń elektronicznych i komputerowych przy pomocy głosu,

Specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie – elektroniczne urządzenia umożliwiające:
a) odczytywanie informacji w piśmie brajla lub w postaci wypukłych rysunków, np. notatniki brajlowskie,
b) wykonywanie wydruków w piśmie brajla oraz rysunków wypukłych, np. drukarki brajlowskie,
c) przetwarzanie informacji na pismo brajla lub rysunki wypukłe,

Urządzenia lektorskie – specjalistyczne zintegrowane urządzenia elektroniczne, umożliwiające zautomatyzowane przetwarzanie tekstu na mowę syntetyczną, bez konieczności obsługi przez użytkownika programów wykonujących pośrednie etapy – skanowania i rozpoznawania tekstu, z wyjątkiem urządzeń lektorskich rozbudowanych do postaci komputera PC.

Oferta urządzeń specjalistycznych dla osób niewidomych i niedowidzących:
– Drukarki Brajlowskie
– Syntezatory Mowy
– Lupy Elektroniczne
– Książka Mówiona
– Notatniki Brajlowskie
– Maszyny Brajlowskie
– Monitory Brajlowskie
– Autolektor
– Programy udźwiękawiające
– Programy Powiększające
– Rozpoznawanie Tekstu, OCR
– Telefony Komórkowe (Dźwięk)
– Powiększalniki Ekranowe

Zakres pomocy w ramach programu Komputer dla Homera 2003
1. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie:
1) zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
2) zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
3) zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
4) zakupu urządzeń lektorskich.
2. W ramach programu finansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.
3. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
1) dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie – 10,
2) dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie – 20,
3) dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie – 40,
4) dla urządzeń lektorskich – 14.
4. Ze środków programu finansowane mogą być następujące koszty realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2:
1) koszt szkolenia,
2) koszt zakwaterowania i wyżywienia osoby szkolonej.
5. Łączny koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia osoby szkolonej nie może przekroczyć:
1) w przypadku osoby niedowidzącej – kwoty 1.500,00 złotych,
2) w przypadku osoby niewidomej – kwoty 1.900,00 złotych,
3) w przypadku osoby głuchoniewidomej – kwoty 11.300,00 złotych.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia w domu uczestnika programu.
7. Do uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, niezbędny jest udział własny, który w zależności od rodzaju przedmiotu wynosi dla:
1) podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 5% ceny jego zakupu,
2) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny jego zakupu,
3) specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny ich zakupu,
4) urządzeń lektorskich, w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny ich zakupu.
8. skreślony.

PEGAZ 2003 – Program realizowany w trzech modułach
Moduł I – pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, w tym 3 obszary:
B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Termin przyjmowania wniosków w 2006 roku zostanie wyznaczony odrębną uchwałą Zarządu PFRON. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są zazwyczaj w I kwartale roku.

W 2006 roku Zarząd PFRON ustalił termin od 15 marca do 15 maja na przyjmowanie, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003” w module pomocy w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się oraz w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 022 50 55 500
infolinia – 0-800 153 163

Źródło: PFRON.org.pl

How can we help you?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

eCommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Help & Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Our Customers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

"Amazing Designs and Quality Work!"

Nam at congue diam. Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero, ac malesuada vulputate pharetra.
John Doe
CEO, Acme Inc.